Interdyscyplinarność podstawą sukcesu

Ponad 200 badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki z renomowanych ośrodków naukowych z całej Polski, 23 zadania, ponad 220 międzynarodowych publikacji, 14 zgłoszeń patentowych, ponad 20 wdrożeń do praktyki lekarskiej,
35 doktoratów, 4 habilitacje, 6 tytułów naukowych profesora, 30 prac magisterskich i licencjackich. Tak w liczbowym skrócie można przedstawić skalę
i rozmach projektu realizowanego w ramach PO IG WroVasc – Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej. Przedsięwzięcie o bezprecedensowej organizacji przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, kierowany przez prof. dra hab. Wojciecha Witkiewicza, będącego jednocześnie kierownikiem projektu.

Inspiracja osiągnięciami Mayo Clinic w Rochester w USA i Centrum Medycznego w Teksasie, gdzie wyniki badań naukowych przenosi się bezpośrednio do kliniki, była podstawą do wytyczenia idei projektu, opartej na połączeniu sił i szerokiej współpracy naukowców z rożnych dziedzin. – Zespół badaczy, poza pracownikami szpitala, reprezentujących Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Poznaniu, Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Przyrodniczy i AWF we Wrocławiu, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Uniwersytet Łódzki oraz Collegium Medicum UJ gwarantuje pożądaną interdyscyplinarność. To właśnie na styku różnych dyscyplin rodzą się nowe możliwości rozwoju współczesnej medycyny – podkreśla  prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz, kierownik projektu. – Nasze prace badawcze skupiają się na profilaktyce, diagnostyce i leczeniu schorzeń sercowo-naczyniowych i dotyczą przede wszystkim patogenezy, leczenia, zapobiegania oraz rokowania takich chorób jak miażdżyca oraz przewlekła niewydolność krążenia. Założeniem każdego z 23 zadań jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań do zastosowania w praktyce, które mają przyczynić się do poprawy życia pacjentów oraz promocji polskiej nauki i myśli technologicznej – dodaje.

Siłą projektu jest nie tylko ogrom wiedzy i doświadczenia, ale także niezwykle bogata baza laboratoryjna, której potencjał zostanie wykorzystany w następnych latach.        – Wysoce specjalistyczna aparatura WroVascu to zaplecze, które z pewnością nas wyróżnia, będzie atutem w staraniu się o kolejne granty – mówi prof. dr hab. Zbigniew Hruby z WSSK we Wrocławiu. – Ważnym osiągnięciem jest umiejętne połączenie badań podstawowych z klinicznymi. Bez styku tych dwóch sfer nie byłoby wartościowych rezultatów do wdrożeń czy komercjalizacji – dodaje prof. dr hab. Piotr Dzięgiel z UM we Wrocławiu.  – WroVasc to również przykład medycyny translacyjnej, możliwej dzięki dobrej komunikacji i współpracy naukowców tak wielu dyscyplin – podkreśla prof. dr hab. Andrzej Szuba z UM we Wrocławiu.

To jednak nie jedyne wnioski z pierwszych podsumowań wyników projektu. Jako pokłosie jego wysokiej interdyscyplinarności, rezultaty obejmują publikacje naukowe, patenty, wdrożenia i konkretne technologie medyczne do wykorzystania
w podstawowej, jak i specjalistycznej praktyce lekarskiej.

W pracowni diagnostyki i rehabilitacji chodu opracowano nowy model rehabilitacji chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych. Opracowano algorytm diagnostyczno – terapeutyczny w nadciśnieniu płucnym.

Na podstawie przeprowadzonych operacji i badań podstawowych opracowano
i przygotowano standardy wykorzystania robota da Vinci do operacji u chorych
w Polsce.

Zastosowano komórki macierzyste uzyskane z tkanki tłuszczowej do leczenia ran przewlekłych.

Do najbardziej cennych wyników można również zaliczyć algorytmy postępowania w zakresie zapobiegania chorób sercowo-naczyniowych u osób z HIV, które podobnie jak metoda wyodrębniania chorych z opornością na standardowe leczenie obniżające krzepliwość krwi, stały się już wdrożoną procedurą. – Pozwala ona określić lekarzowi, która z dostępnych metod leczenia będzie optymalna. Wszystko ma służyć personalizacji terapii, a więc działaniu, w którym leczenie dobrane jest do indywidualnych potrzeb pacjenta, odpowiednie dla jego genotypu – mówi
prof. dr hab. Michał Nowicki z UM w Poznaniu. – Opracowaliśmy również program komputerowy, bazujący na algorytmie postępowania medycznego, którego celem jest wspomaganie decyzyjności lekarskiej w zakresie planowania czy wykonania popularnych by-passów- dodaje.

Opracowano unikalny w skali światowej sposób obrazowania tętnic wieńcowych, pozwalający na uwidocznianie zwężeń naczyń z taką samą precyzyjnością jak
w tradycyjnej koronarografii. Opracowano metodę otrzymywania z roślin substancji obniżającej krzepnięcie krwi, która badana jest pod kątem zastosowania u ludzi. Podczas badań nieustannie rodziły się nowe koncepcje. Jedną z nich jest uwidocznienie naczyń krwionośnych i limfatycznych w guzach nowotworowych, które pozwalają ocenić unaczynienie guza i predyspozycje do tworzenia przerzutów. – Wypracowane w badaniach naukowych metody i wdrożenia stały się podstawą kilkudziesięciu zgłoszeń patentowych – dodaje Małgorzata Krynicka-Duszyńska, kierownik wykonawczy projektu.  

Łączenie nauki i praktyki stworzyło nowe możliwości i racjonalne wykorzystanie środków przeznaczonych na te cele, a w konsekwencji stała się możliwa poprawa wyników leczenia i jakości życia chorych – podsumowuje prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz.

unia

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Warszawska Awangarda

Muszynianka to podstawa!

Laureaci - European Quality Certificate

IV EUROPEJSKI KONGRES JAKOŚCI ZA NAMI!

Odpowiadamy na wyzwania nowoczesnego rolnictwa