Misja – kształcenie młodzieży na najwyższym poziomie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, w ciągu swojego jak na szkołę wyższą  młodego wieku, wyrosła na silną regionalną uczelnię posiadającą wiele charakterystycznych cech rozpoznawalnych w Polsce, a pod względem niektórych aspektów również w obszarze europejskiego szkolnictwa wyższego. O współpracy z biznesem, ofercie  kształcenia i działaniach projakościowych rozmawiamy z prof. dr hab. inż. Zbigniewem Walczykiem, Rektorem PWSZ w Elblągu.

15 lecie PWSZ

Jak wygląda współpraca PWSZ z biznesem. Czy wykładowcy są praktykami?

Współpraca w regionie to ważny element funkcjonowania PWSZ w Elblągu w wymiarze badawczo-edukacyjnym. Uczelnia utrzymuje stałą współpracę z blisko 600 przedsiębiorstwami, instytucjami finansowymi i samorządowymi. W 2002 roku zapoczątkowaliśmy przedsięwzięcie pod nazwą „Złoty Trójkąt Transformacji”, którego celem jest tworzenie warunków do przekształcenia społeczności Elbląga w kierunku technologii informatycznych. Działalność złotego trójkąta ma wiele cech klastrowych. Trzema współpracującymi „wierzchołkami” Złotego Trójkąta są: samorząd lokalny, biznes i PWSZ w Elblągu.

PWSZ w Elblągu bardzo mocno angażuje się we współpracę z lokalnymi władzami, organizacjami zawodowymi / branżowymi i społecznymi. Nasi pracownicy są członkami Rady Elbląskiego Parku Technologicznego. Radzie przewodniczy prof. dr hab. inż. Tadeusz Liziński, zaś jej członkami są: Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr  hab. inż. Zbigniew Walczyk oraz Dyrektor CTT  PWSZ w Elblągu dr inż. Stanisław Kwitnewski.

Uczelnia prowadzi Centrum Współpracy z Otoczeniem Społecznym, Gospodarczym i Instytucjonalnym, w skład którego wchodzą: Akademickie Biuro Karier, Centrum Transferu Technologii, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Akademickie Centrum Doradztwa i Potwierdzania Kompetencji Zawodowych. Planujemy aby tam również działało Biuro Praktyk Zawodowych. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości dysponuje 20 wyposażonymi pomieszczeniami, w których zinkubowano do tej pory ponad 60 startujących firm studenckich i absolwenckich. AIP jako Instytucja otoczenia biznesu zajmuje się wspieraniem przedsiębiorczości, ułatwianiem rozpoczynania działalności gospodarczej, nowotworzonym   firmom. Jako jednostka Uczelniana realizuje już III edycję projektu pn.: „STARTUP HOUSE  – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”. Przedsiębiorstwa  otrzymują bezpłatnie dostęp do powierzchni biurowej wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz bieżącym utrzymaniem oraz usługi tj. szkolenia, doradztwo, mentoring, usługi: prawne, księgowe, związane z promocją, ICT, specjalistyczne tj. szkolenia specjalistyczne.  W Uczelni z powodzeniem funkcjonuje Akademickie Biuro Karier, w którym realizowany jest projekt pn.: Reaktor ABK, poświęcony wspomaganiu studentów, abiturientów i absolwentów poprzez doradztwo zawodowe mające na celu zwiększenie stopnia zatrudnialności.

Jesteśmy uczelnią o profilu praktycznym, który wymaga zatrudnienia wykładowców – praktyków. Zatrudnieni  wykładowcy posiadają co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelniami, związane z  zakresem prowadzonych zajęć.

 

Czy szkoła poszerza na bieżąco swoją ofertę edukacyjną?

Od ponad 20 lat nasza oferta dopasowywana jest do zmieniającego się zapotrzebowania na rynku pracy, co w późniejszym czasie ułatwia jej absolwentom znalezienie dobrej posady. Obecnie rozpoczęliśmy prace organizacyjne i legislacyjne wdrażania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, tzw. Konstytucję dla Nauki, które są rozłożone na wiele lat. Pod niektórymi względami wprowadzane zmiany są rewolucyjne. Jedną z nich jest zmiana sposobu kształcenia nauczycieli, w którym nasza Uczelnia specjalizuje się od początku swojej działalności. Zgodnie z nową ustawą kształcenie nauczycieli musi kończyć się uzyskaniem tytułu zawodowego – magister. Wobec tego kształcenie musi odbywać się na jednolitych studiach magisterskich (niektóre kierunki studiów) lub kolejno na studiach I-go stopnia, a po nich II-go stopnia. Chcąc ocalić bardzo dobre kształcenie nauczycieli, które obecnie prowadzimy w naszej Uczelni na I-szym i II-gim stopniu studiów, przygotowaliśmy nowe jednolite studia magisterskie na dwóch nauczycielskich kierunkach studiów. Są to: pedagogika specjalna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Stanowi to nowość w elbląskim środowisku edukacyjnym.

Od roku akademickiego 2019/2020 planujemy wprowadzić kolejne studia  na II-gim stopniu oraz jednolite nauczycielskie studia magisterskie. Oferta nasza jest następująca:

 

kierunek studiów: Pedagogika specjalna – jednolite studia magisterskie z dwoma modułami wybieralnymi:

edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

kierunek studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie

 

Zgodnie z nową ustawą uczelnia zawodowa, taka jaką jest nasza, może prowadzić kształcenie nauczycieli na jednolitych studiach magisterskich, gdy ma porozumie w tej sprawie z uczelnią akademicką posiadającą odpowiednie uprawnienia. Zawarliśmy takie porozumienie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Oprócz nowej atrakcyjnej oferty na kształcenie nauczycieli, przygotowaliśmy ofertę kształcenia na II-gim stopniu studiów (magisterskich) na kierunku Studia menadżersko – prawne, co wynika z zapotrzebowania regionu na wysoko wykwalifikowaną kadrę administracyjną. Nowy kierunek studiów przeznaczony jest dla absolwentów I-go stopnia kierunków studiów: administracja oraz ekonomia i kierunków pokrewnych.

Studia menadżersko – prawne o profilu praktycznym stanowią kolejną nowość w ofercie studiów II-go stopnia. Program studiów na tym kierunku powstał z połączenia wiedzy i kompetencji płynących z dwóch dyscyplin naukowych: nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk prawnych.

 

Na kierunku Studia menadżersko – prawne utworzono dwa moduły obieralne:

– menadżer usług publicznych

– menadżer analiz biznesowych.

 

Jakie kierunki szczególnie przyciągają do PWSZ?

Lokomotywą rozwoju uczelni jest kierunek studiów Informatyka, który już dwukrotnie otrzymał krajowe wyróżnienia: w 2009 r. była to Nagroda Ministra Rozwoju Regionalnego, a w tym roku Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”, w ramach IV edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, prowadzone przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Dużym zainteresowaniem kandydatów cieszą się również studia filologiczne i pedagogiczne. Ze względu na oczekiwania rynku pracy coraz bardziej doceniane są studia techniczne tj. Mechanika i budowa maszyn, Budownictwo i Inżynieria środowiska.

 

Przybliżmy podejmowane przez uczelnię działania projakościowe

W ciągu ponad dwudziestu lat istnienia Uczelnia zyskała renomę, która wyróżnia ją na arenie ogólnopolskiej. Otrzymane liczne certyfikaty i nagrody podkreślają, że PWSZ w Elblągu stawia na nowoczesne kształcenie, jego jakość oraz skuteczność w edukowaniu dla rynku pracy.

Nad jakością kształcenia „czuwa” Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 wdrożony w 2007 roku, który obejmuje wszystkie procedury związane z procesem kształcenia, m.in.:  proces projektowania przebiegu studiów, proces rekrutacji, proces pomocy materialnej dla studentów oraz proces działalności wychowawczej.

W Centrum Transferu Technologii PWSZ w Elblągu powołano ponad 20 zespołów eksperckich i badawczych, których usługi wpisane zostały do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z inicjatywy Rektora PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka opracowano projekt pn.: Projekt Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, który jest prowadzony od 3 lat w ponad 35 uczelniach. Budżet projektu wynosi 136 mln zł, wzięło w nim udział ponad 7000 studentów. Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych (nowa ustawa o szkolnictwie wyższym właśnie wprowadziła takie praktyki na I-szych stopniach studiów o profilu praktycznym.

PWSZ w Elblągu konsekwentnie i skutecznie wypełnia swoją misję kształcenia młodzieży, co idealnie wpisuje się w konwencję Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Jak podkreśla ten resort, miasta średnie w Polsce mają potencjał do lokalizacji nowoczesnych usług dla biznesu, jednak niezbędne jest kształtowanie przyszłych kadr. Badania przeprowadzone przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) pokazały, że Elbląg jest miastem z ponadprzeciętnym potencjałem inwestycyjnym dla biznesu zajmując czwartą pozycję rankingową w gronie miast najbardziej obiecujących pod kątem rozwoju gospodarczego. Do analizy wybrano 35 miast liczących od 20 do 130 tys. mieszkańców, w których są ulokowane Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe. Zespół ABSL ocenił jakie są dostępne zasoby kadrowe miast, jakich absolwentów kształcą uczelnie, jaka jest w mieście dostępność powierzchni biurowej i inwestycyjnej oraz jakie są koszty pracy.

Elbląg zajął 4 miejsce według syntetycznego parametru, zaś wg cząstkowego oceniającego współpracę uczelni ze środowiskiem pracodawców PWSZ w Elblągu zajęła 1-sze miejsce.

 

W jaki sposób może Pan zachęcić młodzież do studiowania na PWSZ?

Studia w PWSZ w Elblągu to najskuteczniejsza droga do zdobycia dobrego satysfakcjonującego zawodu. Dziesięć kierunków studiów prowadzonych w Uczelni ma pozytywne akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej, ważne na okresy od 4 do 6 lat. Kadra dydaktyczno-badawcza to 154 nauczycieli akademickich, w tym 44 zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Każdy student Uczelni odbywa semestralne praktyki zawodowe w jednej spośród 600 instytucji lub przedsiębiorstw, z którymi Uczelnia ma podpisane umowy. O jakości kształcenia prowadzonego w PWSZ w Elblągu świadczą wyróżnienia, którymi honorowana jest Uczelnia. Wśród nich jest wysoka ocena w międzynarodowym rankingu Multirank, tworzonym przez Komisję Europejską. Również Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) szkół wyższych Wykazał, że nasi absolwenci wszystkich kierunków studiów wykazują się wysokim stopniem zatrudnialności w ciągu pierwszego roku od opuszczenia Uczelni (bezrobocie wśród nich jest niższe niż 2%). Za to już dwukrotnie otrzymaliśmy nagrody po 1 mln zł, w ramach konkursu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości prowadzonego przez MNiSW.

Umożliwiamy studentom udział w  europejskim Programie Erasmus+. Studenci korzystają z  wyjazdów na studia, praktyki i staże absolwenckie do Uczelni i instytucji zagranicznych współpracujących z elbląską Uczelnią.

Studenci mogą spełniać się w ramach dodatkowej działalności naukowej, sportowej, artystycznej i innej w Studenckich Kołach Naukowych, w chórze, teatrze, w kole plastycznym, fotograficznym w KU AZS PWSZ w Elblągu.

Dziękuję za rozmowę.

Martyna Motylska

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Może Ci się także spodobać

Ostrzeżenie dla ludzkości

Od 20 lat budujemy dla wymagających

Plony dekady

WIEDZĄ, JAK DBAĆ O JAKOŚĆ ŚRODOWISKA