Najwyższa jakość w elbląskim kształceniu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu za swoją misję przyjęła kształcenie młodzieży na wysokim poziomie w specjalnościach dających dużą szansę zdobycia pracy lub założenia własnej firmy. Szkoła ustawiła zoom w kierunku innowacji, nad którym pieczę trzyma Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk

Modelowe działanie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest jednym z krajowych liderów wspierania kształcenia praktycznego, innowacyjności edukowania; posiada nowoczesną bazę lokalowo-laboratoryjną, zdolności organizacyjne, jak i kadrę dydaktyczno-naukową. Właściwe wykorzystanie tego potencjału może przysłużyć się rozwojowi gospodarczemu i społecznemu Elbląga oraz regionu. W 2016 roku dla lepszej realizacji tego celu powołane zostało Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym PWSZ w Elblągu. Zadaniem Centrum jest inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem akademickim PWSZ w Elblągu, a przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami publicznymi, administracją publiczną i samorządową czy organizacjami pozarządowymi. Wizją władz uczelni jest, aby Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu była nowoczesną uczelnią spełniającą standardy europejskie, której absolwent ma czuć się Europejczykiem rozumiejącym kulturę i obyczajowość europejską oraz być komunikatywnym w różnych sytuacjach społecznych i zawodowych, nie tracąc świadomości kultury ojczystej, w której wzrastał.

Polityka Jakości PWSZ w Elblągu

15 lecie PWSZ
15 lecie PWSZ

Poparciem najwyższej polityki jakości są między innymi zdobyte przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu wyróżnienia, ale w szczególności zadowolenie absolwentów, którzy opuścili mury uczelni. Szkoła uhonorowana została platynowym (ósmy raz z kolei) Certyfikatem Jakości Uczelnia Liderów 2018 na okres lipiec 2018 – czerwiec 2019 za kształcenie absolwentów zgodnie z wymogami rynku pracy, otwartość na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, innowacyjność i nowoczesność oferty dydaktycznej oraz wysoką jakość kształcenia, a także wyróżnieniem specjalnym Najwyższa Jakość Studiów 2017, za wdrożenie najbardziej zaawansowanych, oryginalnych, nowoczesnych i efektywnych systemów zapewniania jakości kształcenia, determinujących rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjających innowacyjności w dydaktyce akademickiej. W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu PWSZ w Elblągu tytułu Lidera recenzenci przyznają, że Uczelnia w średnim wielkości mieście ma nie tylko rację bytu, ale jest jednym z instytucjonalnych fundamentów regionu, który wyznacza kierunki progresu nie tylko miasta, ale również całej zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.

W 2007 roku PWSZ w Elblągu wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO: 9001, którego część stanowi Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Współpraca w ramach „Złotego trójkąta”

PWSZ w Elblągu, budując i poszerzając relacje z partnerami otoczenia gospodarczego, zmierza w kierunku idei Uczelni Trzeciej Generacji. Uczelnia Trzeciej Generacji, nie rezygnując z autonomicznych celów badawczych i edukacyjnych, przyjmuje współodpowiedzialność za rozwój otoczenia społeczno-gospodarczego, podejmując wciąż nowe działania na rzecz generowania innowacji intensyfikujących wzrost gospodarczy. Innowacje wymagają partnerstwa osadzonego w koncepcji „złotego trójkąta”, gdzie biznes, nauka i administracja wspólnie kreują gospodarkę opartą na wiedzy.

W 2018 roku PWSZ w Elblągu otrzymała Polską Nagrodę Innowacyjności przyznawaną przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, przede wszystkim za pomysł na system prowadzenia praktyk zawodowych, który w 2016 roku stał się podstawą koncepcyjnego, pozakonkursowego, ogólnokrajowego projektu:

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych  Szkołach Zawodowych. Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w wysokości 136 mln zł, bierze w nim udział 35 uczelni.

PWSZ w Elblągu z otoczeniem gospodarczym prowadzi współpracę badawczo-rozwojową za pomocą swojego Centrum Transferu Technologii, które do Rejestru Usług Rozwojowych, prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego, wprowadziło ponad dwadzieścia różnych usług zaliczonych do najwyższej, pierwszej kategorii.

Zoom w kierunku przedsiębiorczości

Najważniejszym zasobem każdego regionu są ludzie. PWSZ w Elblągu, aby ten kapitał wspierać, powołał zarządzeniem rektora prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Już sam proces przygotowania strategii AIP pokazał, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu dysponuje, pracownikami jak i studentami, którzy wykazują się inicjatywą, chcą wpływać na jej rozwój i rozwój regionu. Strategia wzmocnienia AIP zakłada rozwój m.in. poprzez wspieranie przedsiębiorczości, które rozumiane jest jako: tworzenie klimatu dla aktywnego społeczeństwa, poprawę konkurencyjności, budowanie społeczeństwa informacyjnego. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu został stworzony głównie dla studentów, pracowników i absolwentów PWSZ. Celem AIP jest kształtowanie i promocja postaw przedsiębiorczych. W ramach tych inicjatyw AIP stara się docierać do jak największej liczby młodych osób, m.in. poprzez ogólnopolskie projekty, a także poprzez obecność na różnorodnych targach pracy czy organizację otwartych warsztatów. To duża szansa na realizację swojego pomysłu biznesowego. To perspektywa dla młodych, ambitnych osób z pomysłem na swój biznes. Prowadzenie własnej firmy nie jest rzeczą łatwą. AIP to miejsce, gdzie trudne i skomplikowane zagadnienia związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej zmieniane są w rzeczy łatwe i przyjemne, a co najważniejsze – mało ryzykowne i tanie.

W ciągu dwudziestu lat funkcjonowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu wyrosła na silną regionalną uczelnię. Obecnie PWSZ w Elblągu to cztery instytuty: informatyki stosowanej, ekonomiczny, politechniczny oraz pedagogiczno-językowy. W subregionie elbląskim uczelnia nadal pozostaje liderem, jeśli chodzi o przygotowanie do zawodu na poziomie wyższym. Władze uczelni doskonale zdają sobie sprawę, iż praktyczne kształcenie to warunek wysokiego stopnia zatrudniania absolwentów i to założenie wykonuje się tutaj wzorcowo.

Martyna Motylska

 

Print Friendly, PDF & Email

Może Ci się także spodobać

Work-life balance

31 maja 2019 r., rozpocznie się Internetowa Rejestracja Kandydatów w PWSZ Elbląg na rok akademicki 2019/2020

Orientacja na jakość

Activejet zaprasza do zabawy