Nie wystarczy tylko wdrożyć…

Dr Joanna Rosak-Szyrocka, Instytut Inżynierii Produkcji Politechniki Częstochowskiej, członek Kapituły Certyfikatu JAKOŚĆ ROKU®

Jak zbudować przewagę konkurencyjną, na czym oprzeć sukces rynkowy i jak przekonać konsumentów do kupowania akurat tego, co my wyprodukowaliśmy? Pytanie to zaczyna brzmieć jak odwieczny, nierozwiązywalny problem. Tymczasem kluczowe może być zwiększanie świadomości. Jakościowa dojrzałość przedsiębiorstw, w których pracownicy współdziałają na rzecz dobra całej organizacji, jest podstawą.

W codziennej pracy przedsiębiorstw coraz częściej pojawia się problem dojrzałości organizacji w zakresie jakości. Norma ISO 9004:2010 podkreśla, że przedsiębiorstwo dojrzałe to takie, które skutecznie i efektywnie realizuje swoją strategię, cele oraz osiąga trwały sukces. W warunkach postępujących zmian otoczenia, wysoki poziom dojrzałości jakościowej jest ważnym czynnikiem, wpływającym na jej wartość, efektywność i pozycję rynkową.

Kształtowanie świadomości jakości (rys. 1) w przedsiębiorstwach polega na wypracowaniu metody zwiększenia zaangażowania całego personelu na rzecz zgodności wyrobów z przyjętymi wymaganiami. Pracownicy zaangażowani w proces doskonalenia jakości są pracownikami świadomymi swoich działań oraz świadomymi tego, że ich byt zależy nie tylko od teraźniejszego zaangażowania w proces jakości, ale również od sposobu w jaki dokonują oni podwyższenia poziomu tego zaangażowania: np. zgodnie z filozofią Kaizen. W wielu krajach podejmowany jest szereg działań projakościowych. Przykładem może być Wielka Brytania, w której są realizowane programy Charter Mark czy Best Value, które doprowadzają do wzrostu poziomu świadomości.

Jak podkreśla jeden z klasyków zarządzania jakością, J. S. Oakland:

Gdy świadomość jakości w przedsiębiorstwie jest niska, wówczas koszty jakości są wysokie.

Zdarza się, iż ponad 70% kosztów jakości w przedsiębiorstwie stanowią te, które pojawiają się w procesie wytwarzania, np.: w wyniku niewłaściwej pracy lub pojawienia się wyrobów niezgodnych. Jakość jest najlepszą gwarancją pozyskania lojalności klienta. Dlatego bardzo ważny jest odpowiedni dobór narzędzi prewencji, szkoleń i komunikacji.

Ważnym narzędziem doskonalenia jakości, a zarazem wpływającym na wzrost dojrzałości organizacji oraz świadomości jakości jest Certyfikat JAKOŚĆ ROKU®, co potwierdza liczba przedsiębiorstw, będących laureatami – gwiazdami certyfikatu w latach 2006-2015 (rys. 2).

Analizując dane przedstawione na rysunku można zauważyć, że liczba laureatów Certyfikatu JAKOŚĆ ROKU® w latach 2006-2015 wzrosła trzykrotnie. W 2006 roku wynosiła niewiele ponad 50, podczas gdy w 2015 roku sięgnała już ponad 150 organizacji. Oznacza to, że z roku na rok wzrasta liczba przedsiębiorstw, które wiedzą, że LICZY SIĘ JAKOŚĆ. Certyfikat JAKOŚĆ ROKU® wzmacnia potencjał firm oraz ma jeszcze jedną bardzo ważną zaletę – tworzy wartość dodaną (rys. 3).

Menedżerom pozwala planować procesy doskonalenia, pracownikom służy jako przewodnik do definiowania i doskonalenia procesów, natomiast klientom, będącym najważniejszym elementem dla przedsiębiorstwa, pomaga oceniać i kwalifikować dostawców produktów i usług.

Laureaci Certyfikatu  JAKOŚĆ ROKU® to gwiazdy jakości, świadome jakości, stale dążące do doskonałości oraz dbałości o wartości organizacji.

Przedsiębiorstwa, zostając laureatami Certyfikatu, odniosły sukcesy, czego przejawami jest efektywność, skuteczność, produktywność, sprawność oraz konkurencyjność pod względem cen, kosztów i jakości oferty rynkowej.

Posiadanie Certyfikatu JAKOŚĆ ROKU® pozwala zwiększyć odsetek klientów zainteresowanych produktem lub usługą o 300%, 400%, a czasami nawet o 600%,

gdyż organizacje, zostając laureatem Certyfikatu, nie muszą zmieniać produktów czy usług, jedynie zmieniają sposób prezentacji tego, co mają do zaoferowania, poprzez zamieszczenie logo Certyfikatu na produkcie lub jego opakowaniu. Oznacza to, że laureaci Certyfikatu JAKOŚĆ ROKU® odnoszą korzyści nie tylko wizerunkowe

– poprawa image’u, ale także finansowe

– zwiększenie zysku o blisko 20%.

Doświadczenia laureatów Certyfikatu JAKOŚĆ ROKU® podkreślają,

że dążenie do dojrzałości organizacji oraz świadomości jakości powinno stać się zasadą każdej organizacji.

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Kryzys, ekran komputera i współpraca…

Budowanie jakości w sektorze prywatnej opieki medycznej

Odpowiedzialność za wyżywienie świata – kwestionariusz jakości

Zakasać rękawy