Nowe oblicza metali

Przed 5 laty powstało konsorcjum naukowe, złożone z wiodących krajowych ośrodków inżynierii materiałowej dla realizacji projektu POIG.01.01.02-00-15/09  „Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania” o akronimie ZAMAT. Celem tego projektu, koordynowanego przez Instytut Metali Nieżelaznych, a realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, było stworzenie bazy, a zarazem oferty nowoczesnych rozwiązań materiałowych i technologicznych dla przemysłu metali nieżelaznych oraz szeregu związanych z nim nowoczesnych branż gospodarki. Elektronika, fotonika, transport, energetyka czy źródła energii to dyscypliny mogące najwięcej skorzystać z efektów badań. Obecnie na etapie zakończenia prac warto pokazać na ile ten cel został osiągnięty.

U podstaw projektu ZAMAT leżą następujące, główne przesłanki, które zadecydowały o jego przygotowaniu i ustanowieniu:

− potrzeba wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, gdzie branża metali nieżelaznych odgrywa istotną rolę,

− krajowa baza surowcowa metali nieżelaznych, obejmująca zarówno metale podstawowe: miedź, cynk, ołów, aluminium, srebro, jak też szereg cennych metali towarzyszących,

− rosnące znaczenie odzysku metalonośnych surowców wtórnych i recyklingu,

− kluczowe znaczenie metali nieżelaznych w rozwoju nowoczesnych dziedzin gospodarki, decydujących o konkurencyjności kraju na arenie europejskiej i ogólnoświatowej,

− wysokie kompetencje jednostek naukowych i przemysłu dotyczące procesów przetwórstwa metali, inżynierii innowacyjnych materiałów i wyrobów metalicznych oraz recyklingu,

− silne krajowe ośrodki b-n działające w obszarze inżynierii materiałowej.

 

Dla pomyślnej realizacji projektu duże znaczenie miał ogromny potencjał naukowy, badawczy i techniczno–technologiczny zgromadzony w jednym konsorcjum,  w skład którego wchodziły: Instytut Metali Nieżelaznych będący koordynatorem działań, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Wydział Metali Nieżelaznych AGH, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytut Odlewnictwa. W sumie, w realizację badań zaangażowanych było ponad 300 pracowników naukowych. Projekt obejmował 7 kluczowych obszarów tematycznych: nanomateriały, zaawansowane materiały i technologie proszkowe,  nowe materiały ze stopów lekkich, stopy ekologiczne, materiały funkcjonalne o osnowie metalowej, materiały dla fotoniki i źródeł energii oraz utylizacja i recykling materiałów. W ramach wymienionych obszarów tematycznych zrealizowano łącznie ok. 40 zadań badawczych, z których  ponad 80% miało charakter aplikacyjny i technologiczny. Przy ich realizacji korzystano ze współpracy z przedsiębiorstwami przemysłowymi w zakresie usług, prób technologicznych, konsultacji i weryfikacji wyników.

Do końca 2013 roku zgłoszono 13 wniosków patentowych. Wyniki projektu w postaci ofert, zaprezentowano szerokiemu gronu reprezentantów świata biznesu na zorganizowanej w tym celu konferencji trwającej od 27 do 28 listopada 2014 roku w Wiśle. Wśród uczestników znalazło się aż 43 przedsiębiorców,  zarówno przedstawicieli przemysłu metali nieżelaznych, jak też producentów materiałów ceramicznych, ogniotrwałych, wyrobów dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, kablowego czy rolniczego. Byli obecni przedstawiciele firm wytwarzających funkcjonalne warstwy i pokrycia metodą natryskiwania cieplnego, producenci chemicznych źródeł prądu, firmy zajmujące się praktycznymi zastosowaniami grafenu, zakłady prowadzące recykling i odzysk surowców wtórnych. Uczestnicy konferencji otrzymali kilkusetstronicową monografię prezentującą wyniki badań i opracowań powstałych w efekcie realizacji projektu.

Spotkanie niewątpliwie spełniło swoją rolę w aspekcie zacieśnienia istniejących i nawiązania nowych kontaktów na linii naukowcy – przedstawiciele przemysłu. Ma to istotne znaczenie dla wdrożenia prezentowanych rozwiązań, jak też pozyskania partnerów biznesowych do przyszłych projektów.

prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek,  kierownik projektu

dr Mieczysław Woch,  pełnomocnik projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Warszawska Awangarda

Muszynianka to podstawa!

Laureaci - European Quality Certificate

IV EUROPEJSKI KONGRES JAKOŚCI ZA NAMI!

Odpowiadamy na wyzwania nowoczesnego rolnictwa