Po co potrzebne są ramy kompetencji cyfrowych?

Komputery, oprogramowanie i dane cyfrowe na dobre zakorzeniły się w codziennym życiu, tworząc nową jakość pracy, wypoczynku czy rozrywki. W pewnym momencie zaistniała potrzeba oceny poziomu umiejętności cyfrowych poszczególnych osób, aby zwiększyć prawdopodobieństwo zatrudnienia osoby o odpowiednich kwalifikacjach. W zamyśle Komisji Europejskiej jak i ściśle współpracującej z nią lubelskiej Fundacji ECCC ma to nie tylko przyspieszyć proces optymalnego doboru pracowników, ale także wpłynąć na mobilność pracowników na wspólnym europejskim rynku

Oczywiście wymaga to specjalistycznych i ciągle ewaluujących programów szkoleniowo-certyfikacyjnych, które mają za zadanie potwierdzenie jakości nabytych kompetencji. To proces, który można w pewnym uproszczeniu porównać do certyfikatów językowych potwierdzających często subiektywną ocenę umiejętności władania danym językiem. Posiadanie danego certyfikatu na określonym poziomie przez potencjalnego pracownika jest gwarantem właściwego doboru danej osoby do stanowiska pracy. W przypadku kompetencji cyfrowych mamy także do czynienia z mnogością specjalistycznych umiejętności, od tych podstawowych, po wąskie i specjalistyczne. Niezbędne jest więc na tym etapie rozwoju standardu DigCom – bo taką nazwę ma owa koncepcja – pozyskanie wszelkiego rodzaju partnerów zainteresowanych dalszym jego wzbogacaniem i ewaluacją.

Fundacja ECCC w szczególności zainteresowana jest współpracą z tymi jednostkami, które kreują standardy nauczania, zajmują się praktycznym przekazywaniem wiedzy, jak również jej weryfikacją, poprzez system egzaminów zewnętrznych, a więc: wojewódzkie ośrodki metodyczne, uczelnie wyższe, szkoły, firmy szkoleniowe, ośrodki egzaminacyjne, egzaminatorzy, trenerzy, beneficjenci projektów unijnych, a także wszyscy ci, którym zagadnienia związane z rzetelnym sprawdzaniem kompetencji nie są obojętne.

Podejmując się misji promowania w Polsce standardu Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych, ECCC zaprasza do otwartej dyskusji na temat wyznaczania standardów nauczania w zakresie szeroko pojętej wiedzy informatycznej, co jest szczególnie istotne w dobie dynamicznego rozwoju tej dziedziny edukacji, której nieustanny wzrost prognozują specjaliści na całym świecie.

Kreator standardów

Lubelska Fundacja ECCC dla potrzeb rozwoju kompetencji cyfrowych opartych na ramach DigCom opracowanych przez Komisję Europejską wdraża monitorowanie za pomocą swojego autorskiego systemu kluczowych wskaźników rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce. Do współpracy zaprasza wszystkie instytucje oraz osoby zainteresowane udziałem w programie monitorującym rozwój kompetencji cyfrowych w kraju.

Wysoka jakość

Fundacja ECCC wdrożyła, zauważony już w Unii Europejskiej, komputerowo wspomagany system zapewnienia wysokiej jakości opracowywanych i modyfikowanych modułów certyfikacyjnych. System automatyzuje prace związane z opracowaniem zakresu certyfikatu (zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej), jego weryfikację przez ekspertów-recenzentów, opracowanie i weryfikację pytań egzaminacyjnych oraz zbieranie i wykorzystywanie uwag, pojawiających się w trakcie realizacji egzaminów. Kwalifikowalność ECCC potwierdzona została przez Ministerstwo Rozwoju.

Innowacyjność

System certyfikacji ECCC dzięki swoim cechom, takim jak elastyczność, dokładność, rozszerzalność, niezależność od platformy oraz, przede wszystkim, dzięki możliwości dostosowania poziomu i zakresu certyfikacji do potrzeb odbiorcy jest innowacyjnym systemem w skali europejskiej. Zachowywane są przy tym najważniejsze cechy poprawnego systemu certyfikacji: obiektywność, standaryzacja i wysoka jakość.

Rozszerzalność

W miarę rozwoju technologii informatyczno-komunikacyjnych i ich zastosowań tworzone są nowe moduły certyfikacji kompetencji ECCC. Pozwala to na dostosowanie certyfikacji do zmieniającego się świata.

ECCC DigComp – Ramy Kompetencji Cyfrowych (Digital Competence Framework)

Fundacja ECCC opracowała system certyfikacji ECCC DigComp całkowicie zgodny z:

Raportem Komisji Europejskiej JRC IPTS; DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe, 2013

Polskim wydaniem Raportu Komisji Europejskiej, JRS IPTS; DIGCOMP: Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie, 2016

Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020” (MIiR/H 2014-2020/19(01)/06/2015).

ECCC DigComp jest polskim certyfikatem całkowicie zgodnym z ww. dokumentami.

Ramy odniesienia DigComp zostały opracowane przez Komisję Europejską, Wspólne Centrum Badawcze. Fundacja ECCC jest dedykowana do promocji stosowania oraz wdrożenia ramy DigComp w Polsce.

Szkolenie kończy się egzaminem, na podstawie którego kursant otrzymuje certyfikat ECCC. Jest to standard certyfikacji kompetencji informatycznych, który został opracowany w Polsce, z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku w zakresie edukacji informatycznej, jak również wymagań w obszarze powszechnego potwierdzania kompetencji zawodowych. Jako szkolenie uznane w określonych środowiskach, zakończone walidacją i certyfikowaniem można uznać je za kwalifikowalne i spełniające wymogi „Wytycznych monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”.

Oddolną inicjatywą Zarządu Fundacji ECCC jest coroczne nagrodzenie jednego podmiotu szczególnym wyróżnieniem – LIDER DigComp. Statuetkę po raz pierwszy za 2018 rok otrzyma Zakład Usług Socjalnych i Edukacji Krzysztof Zaleski w Przemyślu, za szczególny wkład w rozwój kompetencji cyfrowych. – Uważam, że wprowadzenie nagrody LIDER DigComp będzie miało korzystny wpływ i pozytywny wydźwięk na otoczenie środowiska cyfrowego – wypełniona zostanie również luka – dotychczas takiej cyfrowej nagrody nie mieliśmy – opowiada z satysfakcją Prezes Ryszard Woś.

 

Martyna Motylska

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

http://bit.ly/3c6zGxT

First Time Manager czyli jak dobrze zagospodarować potencjał nowego menedżera?

Jakość z miłości do zwierząt

Synergia tradycji i nowoczesności

Jakość zrodzona z pasji