POLSKIE FORUM ISO 9000 powstało w 1991 roku i jest jedynym na skalę europejską ruchem społecznym na rzecz jakości

MISJĄ Klubu jest wsparcie merytoryczne krajowych organizacji w dostosowaniu się do wymagań rynku światowego, zwłaszcza w zakresie stosowania standardów zarządzania oraz podejmowanie wszelkich działań na rzecz zwiększenia świadomości w zakresie, jakim niesie wdrażanie i utrzymanie skutecznych mechanizmów zarządzania jakością. Klub wspiera i promuje krajowy system oceny zgodności, a w szczególności akredytacji, certyfikacji i badań.

Klub jest organizacją pozarządową, niezależną, działającą na zasadach dobrowolności, o charakterze działalności „non profit”.

Klub zrzesza organizacje zainteresowane wdrażaniem, doskonaleniem i rozwojem systemów zarządzania oraz systemem oceny zgodności. Członkami Klubu są przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy usługowe, zarówno duże i małe podmioty gospodarcze, instytucje państwowe, stowarzyszenia i fundacje.

Klub współpracuje z wieloma organizacjami, działającymi na rzecz jakości, przede wszystkim z Polskim Centrum Akredytacji, Polskim Komitetem Normalizacyjnym i Głównym Urzędem Miar.

Klub zapewnia przekazywanie aktualnych informacji związanych z przedmiotem działalności przedsiębiorstw, dotyczących systemów zarządzania oraz oceny zgodności poprzez:

  • Organizację spotkań, sekcji i komisji Klubu w formie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów, wizyt studyjnych.
  • Publikację materiałów informacyjnych, szkoleniowych, okolicznościowych, związanych z zagadnieniami zarządzania organizacjami.
  • Bieżącą współpracę z jednostkami naukowymi i naukowo-badawczymi w zakresie merytorycznym działalności Klubu, w szczególności w zakresie rozwoju i aplikacji metod i technik dotyczących jakości, zarządzania, systemów zarządzania.
  • Upowszechnianie jednolitej wykładni postanowień norm międzynarodowych i krajowych z zakresu systemowego zarządzania,

a także, poprzez:

  • prezentowanie osiągnięć i doświadczeń Członków Klubu, stanowiąc platformę wymiany doświadczeń, w tym poprzez działalność w Sekcjach i Komisjach takich jak: Sekcja Przemysłu Spożywczego, Sekcja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Sekcja Jednostek Certyfikujących Systemy, Sekcja Auditorów, Sekcja Pełnomocników, Komisja Wydawnictw.

W 2018 r. Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 planuje organizację m.in.: szkoleń i konferencji dot. zarządzania procesowego w aspekcie integracji systemów zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zmian w normie ISO 45000; spójności pomiarowej; cyklu życia wyrobu oraz zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym.

Otwarta formuła działalności Klubu – w myśl idei „Integruje, informuje, ułatwia kontakty” stanowi zaproszenie dla wszystkich chętnych do współpracy z Klubem POLSKIE FORUM ISO 9000!

Szczegóły dotyczące działalności Klubu znajdują się na stronie internetowej www.pfiso9000.pl

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Kryzys, ekran komputera i współpraca…

Budowanie jakości w sektorze prywatnej opieki medycznej

Odpowiedzialność za wyżywienie świata – kwestionariusz jakości

Zakasać rękawy