Prognozowanie zmian poziomu oceanu z satelity

Współpraca naukowa brytyjskiego University of Aberdeen oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego zaowocowała projektem pt. „Rozwój nowych metod geoinformacyjnych do modelowania i prognozowania zmian poziomu oceanu w różnych skalach czasu”. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 319   400 złotych w ramach programu HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a jego autorem jest dr hab. Tomasz Niedzielski.

Program ma na celu utworzenie nowego warsztatu badawczego opartego na autorskich narzędziach geoinformatycznych służących do przewidywania zmian poziomu oceanu.

Naukowcy przygotowali innowacyjny system o nazwie „Prognocean” służący do przewidywania zmian topografii oceanu. Fluktuacje te zachodzą z różną regularnością, a do ich obserwacji służą satelity altimetryczne. System „Prognocean” działa automatycznie w czasie rzeczywistym, oblicza prognozy anomalii poziomu oceanu oraz zapewnia ich dobową aktualizację. W odróżnieniu od dotychczasowych rozwiązań wykorzystano tu modele empiryczne bazujące na matematycznych metodach analizy szeregów czasowych. – To rozwiązania szybkie i gwarantujące częstą aktualizację prognoz. Osiągamy to dzięki dobowej asymilacji altimetrycznych danych satelitarnych pobieranych w czasie rzeczywistym z centrum danych oceanograficznych oraz ponownej kalibracji modeli podczas każdej doby – mówi dr hab. Tomasz Niedzielski, kierownik projektu.

Dla analizy zmian poziomu oceanu zachodzących w czasie geologicznym zaproponowano nowy model opisujący zależność między wiekiem skał budujących dno basenów oceanicznych a ich głębokością. Został on połączony z nowym oszacowaniem aktualnej głębokości odniesienia oceanu przygotowanym na podstawie autorskiego programu komputerowego używającego narzędzi systemów informacji geograficznej. Pozwoliło to na zrekonstruowanie zmian poziomu oceanu w ciągu ostatnich 180 milionów lat. Nowatorski charakter tych badań polega na powiązaniu numerycznych danych o topografii dna oceanicznego z modelem zmian powierzchni dna w funkcji wieku skał budujących skorupę oceaniczną. Połączenie to pozwoliło uzyskać nowy model głębokość-wiek oraz – w konsekwencji – zrekonstruować zmiany poziomu oceanu w czasie geologicznym.

Potencjał aplikacyjny projektu jest ściśle związany z systemem „Prognocean”, dzięki któremu możliwe będzie diagnozowanie zagrożeń atmosferycznych. Mapy prognoz zmian poziomu oceanu mogą być stosowane do przewidywania dynamiki wielkoskalowych oscylacji klimatycznych. W przyszłości system ten przyda się również jako kluczowe narzędzie do automatycznego przewidywania wybranych parametrów meteorologicznych w długim, nawet półrocznym horyzoncie czasowym.

Print Friendly, PDF & Email

Może Ci się także spodobać

Droga do sukcesu… zbudowana na TEFRA 25

Zaangażowani we wspólne dobro

Od pokoleń łączymy innowacje z bezpieczeństwem

Budujemy dobre relacje