Tarcza antykryzysowa 2.0. Co to takiego?

Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Obowiązuje od 18 kwietnia 2020 roku, jest nowelizacją tarczy 1.0 i opiera się na pięciu filarach:

ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,

finansowaniu przedsiębiorców,

ochronie zdrowia,

wzmocnieniu systemu finansowego,

inwestycjach publicznych.

5 tys. zł pożyczki, która w całości może zostać umorzona, dla samozatrudnionych – to jeden z elementów tarczy antykryzysowej 2.0. Ustawa zakłada zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły je dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikro firma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Nowe prawo rozszerza też krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych „wakacji składkowych”, o firmy zatrudniające do 49 osób. Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Jeśli osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą chce uzyskać zwolnienie ze składek ZUS, przychód z prowadzonej działalności nie może przekraczać limitu 15 681 zł. W tym przypadku przychód obliczany jest zgodnie z ustawą o PIT, czyli bez uwzględniania podatku VAT.

Świadczenie postojowe ma przysługiwać osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą oraz pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Świadczenie przysługuje też osobom, które rozpoczęły działalność przed dniem 1 lutego 2020 roku i podjęły decyzję o zawieszeniu działalności, ale zrobiły to po 31 stycznia 2020 roku. Tarcza 2.0. zniosła wymóg, zgodnie z którym przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie mógł być wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Tarcza 2.0 wprowadza zapis umożliwiający otrzymanie dofinansowania z Funduszu Pracy (pomoc starosty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, niezatrudniających innych osób) od miesiąca, w którym został złożony wniosek; podmioty, które skorzystają z dofinansowania z Funduszu Pracy będą zobowiązane do utrzymania zatrudnienia osób objętych wnioskiem (w przypadku przedsiębiorców niezatrudniających innych osób – do prowadzenia działalności gospodarczej) tylko przez okres otrzymywania dofinansowania.

Zawieszenie badań okresowych. Tarcza wprowadza zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich zlecanych przez pracodawcę w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Wydłużona ważność badań. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 roku, zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Poszczególne regiony przygotowały specjalne programy wspomagające swoich przedsiębiorców i tak na przykład w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu województwa powstał Śląski Pakiet Gospodarki (program uzupełnia działania strony rządowej w ramach Tarczy Antykryzysowej) czy Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Wszelkie niezbędne informacje interesariusze znajdą na oficjalnych stronach poszczególnych Urzędów Marszałkowskich.

Martyna Motylska

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Globalna gospodarka na zakręcie

KORONAWIRUS W POLSCE CZAS NA ZMIANĘ ZACHOWAŃ. DBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM

PANDEMIA COVID – 19 Kompendium