Uczyć na najwyższym jakościowo poziomie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to idealny przykład „Jakości made In Poland”. Stworzona 20 lat temu od podstaw, dziś jest jedną z najlepszych niepublicznych Uczelni w kraju. WSEI to otwarta na innowacje, projakościowe rozwiązania, współpracująca z otoczeniem społeczno-gospodarczym nowoczesna Uczelnia.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie należy do grona szkół wyższych cieszących się znacznym prestiżem i stale umacniających swoją pozycję na akademickiej mapie Polski. Dzięki nowoczesnemu podejściu do zarządzania oraz umiejętnościom transferowania wiedzy z otoczenia, oraz wysokim, stale rozwijanym kwalifikacjom kadry, Uczelnia stała się liderem niepublicznego szkolnictwa wyższego w województwie lubelskim, a w Polsce według prestiżowego rankingu „Perspektyw” znajduje się w pierwszej 20 na ponad 200 istniejących takich placówek. Władze Uczelni w sposób konsekwentny, profesjonalny i wysoce efektywny realizują obierane cele, o czym świadczą nie tylko liczne nagrody, wyróżnienia i akredytacje przyznane Uczelni przez niezależne instytucje regionalne i krajowe, ale także wysoka liczba studentów (mimo niekorzystnych tendencji demograficznych w WSEI studiuje 6,5 tys. osób), oraz wypracowane w ostatnich latach liczne osiągnięcia organizacyjne, naukowe i dydaktyczne. Są one wizytówką WSEI i wyróżniają ją na tle wielu innych polskich uczelni, nie wyłączając dużych uniwersytetów.

Jednym z najważniejszych rysów charakterystycznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, stanowiących tożsamość Uczelni i tworzących jej indywidualną markę jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, za co w ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uczelnia otrzymała w tym roku ocenę wyróżniającą. Równie ważnym potwierdzeniem poziomu nauki jest przyznanie w październiku b.r. przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) Wydziałowi Elektrotechniki i Informatyki WSEI  bardzo dobrej oceny parametrycznej sytuującej go w wysokiej kategorii B. Potwierdza to jakość studiów na wielu płaszczyznach, ponieważ podczas oceny pod uwagę brane były nie tylko osiągnięcia naukowe i twórcze, ale również potencjał i praktyczne efekty działalności naukowej. Świadczy to o jakości nauczania, ale przede wszystkim o dobrze wykształconym absolwencie WSEI, który po ukończeniu studiów nie ma problemu ze znalezieniem pracy. W wynikach systemu ELA prowadzonego przez ZUS i MNiSW ponad 95% absolwentów WSEI pracuje.

Przywiązując szczególną uwagę, do jakości kształcenia Władze Uczelni poprzez kooperację z przedsiębiorstwami, instytucjami administracji publicznej i innymi firmami skutecznie i efektywnie mogą analizować potrzeby pracodawców oraz implementować ich uwagi do procesu kształcenia. Na podkreślenie zasługuje także ścisła współpraca z partnerami strategicznymi, którzy umożliwiają realizację praktyk zawodowych oraz staży, a także zasilają kadrę naukowo-dydaktyczną, co jest szczególnie cenne dla efektywnego przekazywania specjalistycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Uczelnia podejmuje również szereg wartościowych inicjatyw w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, które – adresowane do różnych środowisk, branż i grup wiekowych – stanowią świadectwo społecznej „użyteczności” Uczelni, szczególnie w obszarze przedsiębiorczości. W związku z nowymi uregulowaniami ustawy 2.0 zostały podjęte kroki mające na celu dostosowanie całej działalności WSEI do standardów określonych w ustawie. Zaliczyć do tego możemy nie tylko bieżące działania, ale opracowaną przez Uczelnię strategię i programy rozwoju udoskonalające jakość kształcenia. Dowodem skuteczności realizowanej strategii jest przede wszystkim od kilku lat regularnie wzrastająca liczba Studentów, co świadczy o stałym rozwoju i umacnianiu się pozycji WSEI na rynku edukacyjnym. Rokrocznie przyznawane medale, nagrody i certyfikaty np. „Uczelnia Liderów”, „EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE 2018”, czy „Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju” są dodatkowym potwierdzeniem tych wysokich wskaźników i ocen.

Wprowadzane nowe kierunki kształcenia są konsultowane z pracodawcami i dostosowane do wymogów rynku pracy, tak, aby absolwent po ich ukończeniu nie miał problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Uczelnia w 2019 r. uruchomiła 3 nowe kierunki kształcenia. Zmodernizowane zostały od podstaw programy studiów I i II stopnia o profilu praktycznym. Dotyczy to m.in. studiów II stopnia na kierunku „Informatyka” i specjalizacji „Cyberbezpieczeństwo” czy „Zarządzania” studiów II stopnia i specjalizacji „e-biznes i zarządzanie firmą”. W czerwcu bieżącego roku Uczelnia otrzymała pozwolenie na uruchomienie kierunku „Mechatronika” i specjalizacji „Systemy automatyki i robotyki w mechatronice”. Te stworzone przez WSEI nowe koncepcje studiów wyróżniają Uczelnię na tle innych placówek i wzbogacają ofertę dydaktyczną o unikatowe specjalizacje. Uruchomiono również bezpłatne 5-letnie studia „Pedagogika Przedszkolna i wczesnoszkolna” kierunek nauczycielski, a także 7 innych bezpłatnych kierunków studiów (w tym 4 kierunki na tzw. studiach dualnych). Osoba ucząca się na studiach dualnych część zajęć będzie odbywać na Uczelni przyswajając niezbędną wiedzę akademicką, a równolegle będzie zdobywać wiedzę praktyczną bezpośrednio u pracodawcy. Warto dodać, że w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie bezpłatnie studiuje ponad 1200 osób i ta liczba wciąż się zwiększa.

O stałe podwyższanie jakości dba Uczelniana Komisja ds. Doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia. To przez nią została opracowana aktualna deklaracja polityki jakości kształcenia Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Główne założenia Polityki Jakości w WSEI to m.in. uzyskanie zadowolenia Studentów z poziomu usług kształcenia, wzajemne zaufanie, rozpoznawanie potrzeb i stała współpraca, ale także wspólne prowadzenie badań naukowych, kooperacja z interesariuszami zewnętrznymi czy ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, co również przekłada się na podniesienie jakości całej Uczelni. Wszystkie te działania stoją na mocnych filarach misji i strategii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Dzięki współdziałaniu Władz Uczelni i całej społeczności akademickiej wspólnymi siłami Uczelnia stale podnosi politykę jakości, podlegającą ciągłej ewolucji, w zależności od zmieniających się potrzeb rynku i zewnętrznych interesariuszy.

 

Martyna Motylska

Print Friendly, PDF & Email

Może Ci się także spodobać

Czekamy na Ciebie!

IKAR budzi jakość

Wesołych Świąt!

QUALITY COUNTS